Закони и подзаконски акти

Колективен договор на МВР

Зaкон за внатрешни работи со подзаконски акти

Закон за полиција со подзаконски акти

Закон за посебните права на припадниците на безбедносните сили и членовите на нивните семејства

Закон за прекршоците против ЈРМ со подзаконски акти

Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата со подзаконски акти

Закон за гранична контрола

Закон за работните односи

Закон за вработените во јавниот сектор

Закон за пензиското и инвлидското осигурување

Закон за мирно решавање на работните спорови

Закон за безбедност и здравје при работа

Законот за заштита од вознемирување на работно место – МОБИНГ

Постапка за заштита од вознемирување на работно место

Закон за спречување и заштита од дискриминација

Општ колективен договор на јавниот сектор