НСП не мирува! Посета на ПС за ГН Пехчево од страна на Претседателот! Формирана Синдикална Подружница.

НСП не мирува! Посета на ПС за ГН Пехчево од страна на Претседателот! Формирана Синдикална Подружница.

ОЕ на РЦ за ГР Исток ќе бидат посетени во текот 9 и 10 Јануари 2021