Организации, Подружници и Претседатели на НСП

Гранична полиција РЦ за ГР-Север
Слободан Стоилковски
тел. 070/310-667

НСП РЦ за ГР-Запад
Златко Митријчески
тел. 071/397-808

Гранична полиција- Кумановски Регион
Марјан Бојковски
тел. 070/293-869

СП на НСП на Гран. Полиција Струшки Регион
Светозар Најдески
тел. 078/ 636-127

СП на НСП на ПС за ГП и ГН-Богородица -Подружница
Горан Петровски
тел. 071/213-857

СП НСП ПС за ГН Старавина–Маркова Нога
Звонко Стојаноски
тел. 071/333-153

СП НСП Гранична полиција – Дојран
Скака Доне
тел. 075/214-009

НСП за ГП-Меџитлија
Сашо Дојчиноски
тел. 072/259-301

НСП-ГП и ГН-Стење
Сашо Станковски

НСП-ЕСЗ ТИГАР
Цветан Станковски
тел. 070/233-969

МВР на РМ- ЕБР
Владимир Аврамоски
тел. 071/333-701

НСП-ЕУМНА-(СВР-Скопје)
Аљи Гази

НСП-МВР-СВР-Скопје Криминалистичка полиција
Роберт Атанасов
тел. 071/244-540

СП на НСП на ПС ОН-Берово
Игор Мирчевски
тел. 076/354-230

НСП – СВР БИТОЛА
Никола Кирковски

НСП ПС – ОН-Радовиш-Подружница
Мите Митев
тел. 071/253-787

ОН Кавадарци-Подружница
Деан Костов
тел. 071/383-322

НСП – ОБПС Подружница
Дејан Саздов
тел. 070/871-350

НСП Општа надлежност-Тетово
Флорим Алими
тел. 071/298-525

СО-Тетовски Регион
Хавзи Хасани
тел. 070/450-400

НСП на полицијата Мак. Брод
Миле Наумоски

НСП ПС – ОН Гостивар-Подружница
Александар Павлоски
тел. 071/395-707

НСП ПС Бит Пазар–Подружница
Шабан Мамути

НСП ПС Делчево
Илчо Дончевски
тел. 071/288-256

НСП ПС Демир Хисар
Сашо Донески

НСП ПС – ОН Аеродром
Мартин Ефремов
тел.078/ 909-209

НСП СВР-Велес
Орце Коцевски
тел. 070/315-745

НСП Општа надлежност – Велес
Дељанков Лазе
тел. 071/274-286

НСП ПС – ОН Драчево–Подружница
Ѓунер Таир

НСП ПС – ОН Кичево-Подружница
Марјан Дукоски
тел. 070/284-455

НСП ПС – ОН Неготино-Подружница
Трајче Мирчев

НСП ПС – ОН Кочани–Подружница
Роберт Богатинов
тел. 071/313-609

НСП ПС – ОН Крушево
Ѓорѓи Бурак
тел. 070/355-791

СП на НСП на СВР – Охрид
Прензоски Богоја
тел. 078/307-749

НСП ПС – ОН Охрид-Подружница
Сашко Дончевски
тел. 072/227-445

НСП ПС – ОН Тетово-Подружница
Зирап Алимани

СП-НСП ПС-Гевгелија
Фиданчо Петров
тел. 070/320-924

СП-НСП ПС-Радовиш
Мите Митев

НСП ПС-ОН-Чаир ПО Мирковци
Новица Станковски

НСП Општа Надлежност СВР-Струмица
Ацо Балтовски
тел. 072/233-888

НСП ПС –Струмица
Софче Ефтимова
тел. 070/291-577

НСП Општа надлежност-Куманово
Драган Неделковски
тел. 071/267-696

НСП СО-Секција за пензионирани полициски службеници во полицијата
Ацо Стојановски
тел. 071/208-163

НСП Пробиштип
Трајче Ристов

НСП Прилеп
Трајан Комициоски